Všeobecné obchodní podmínky

  1. Základní ustanovení
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Dobrotéka s.r.o., IČ: 29148723, DIČ: CZ29148723, se sídlem: Sázavská 24, 120 00 Praha 2

kontaktní osoba: Ing. Zuzana Trtílková
email: info@dobroteka.cz
www.dobroteka.cz

(dále jen „prodávající“)

  1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“ nebo „zákazník“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese eshop.dobroteka.cz (dále je „internetový obchod“).
  2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
  3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.
  4. Informace o zboží a cenách
  5. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za